Wednesday, July 23, 2014

Sri Dalada Maligawa - Poya Day

Copyright ©CharithMania 2014

Visit Flickr photo stream https://www.flickr.com/photos/charithmania/

Call for info +94715760402